ŠILUMOS GAMYBA IR TIEKIMAS (IKI 10 MW)

Atliekame biokuro, gamtinių ir suskystintų dujų, biodujų, garo, skysto kuro, alternatyvių ir atsinaujinančių energijos šaltinių ir visų kitų tipų katilinių bei šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų projektavimo, įrangos parinkimo, darbų organizavimo ir konsultavimo paslaugas.

Pagal naudojimo paskirtį katilinės skirstomos į:

 1. komunalines – šildymo, vėdinimo ir karšto vandens poreikiams tenkinti;
 2. komunalines-gamybines – šildymo, vėdinimo, karšto vandens ir technologiniams poreikiams tenkinti;
 3. gamybines – technologiniams poreikiams tenkinti;
 4. sporto kompleksų.

Katilinės pagal jų pastatymo vietą skirstomos į:

 1. atskirai stovinčiąsias;
 2. pristatytąsias prie kitų statinių;
 3. įkomponuotąsias į kitos paskirties statinius nepriklausomai nuo to, kuriame statinio aukšte jos pastatytos;
 4. konteinerines (stogines ir kt.).

Pagrindiniai, dažnai naudojami apibrėžimai:

Šilumos įrenginiai – įrenginiai, kuriuose šilumos energija gaminama, kaupiama, redukuojama, perduodama, skirstoma, vartojama, taip pat kuriuose skystasis arba kietasis kuras bei vanduo paruošiami šilumai gaminti ir tiekti.

Šilumos punktas – prie šilumos įvado prijungtas šilumos perdavimo tinklo įrenginys, su šilumnešiu gaunamą šilumą transformuojantis pristatymui į pastato šildymo prietaisus.

Šilumos šaltinis – įrenginys arba įrenginių kompleksas, kuriame, deginant kurą arba transformuojant kitą energijos rūšį, gaminama šiluma.

Šilumos tiekimo tinklas – įrenginių kompleksas, susidedantis iš vamzdynų, uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros, siurblių, kontrolės ir matavimo prietaisų bei kitų įrenginių, skirtas šilumnešiui nuo šilumos šaltinių iki šilumą naudojančių objektų transportuoti.

Šilumos tiekimo tinklai projektuojami tokie, kad sistema būtų:

 1. Tvirta ir ilgalaikė, patikima normaliomis eksploatacijos sąlygomis ir atspari įvairiems galimiems neigiamiems poveikiams;
 2. Saugi ekstremaliomis eksploatacinėmis sąlygomis ir avariniais atvejais, kad nesukeltų pavojaus žmonėms ir aplinkai.
 3. Taupanti energiją ir gerų eksploatacinių savybių.

Šilumos tiekimo tinklai projektuojami, kad atitiktų visus jiems, kaip statiniams, statybos techniniuose reglamentuose nustatytus reikalavimus.