ŠILDYMAS VĖDINIMAS IR ORO KONDICIONAVIMAS

Pastatas turi būti taip suprojektuotas, pastatytas ir jame turi būti numatytos tokios patalpų oro kokybę, parametrus palaikančios ir reguliuojančios šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos, kad normaliomis lauko oro sąlygomis ir normaliai darbo veiklai skirtose patalpose, optimaliai naudojant energiją, visose to pastato patalpose arba jų vidaus darbo aplinkose, būtų galima palaikyti pagrindinius norminius mikroklimato parametrus: oro temperatūrą, santykinę drėgmę, oro judėjimo greitį, skirtingų atitvarų reikiamą temperatūrą.

 • Patalpos ar jos darbo zonos temperatūra turi būti reguliuojama taip, kad jos svyravimai neturėtų juntamos – neigiamos įtakos žmogaus komfortui ar jo darbo našumui.

 • Šildymo sistemos turi būti projektuojamos pagal pastato paskirties, jame numatomo technologinio proceso reikalavimus. Turi būti įvertintas užsakovo pageidaujamas komforto lygis ir specifiniai reikalavimai. Visais atvejais šildymo sistemos visi komponentai (šildymo prietaisai, vamzdynų medžiaga, išdėstymas, valdomoji ir reguliuojamoji įranga) turi atitikti priešgaisrinės saugos ir higienos normų reikalavimus.

 • Vėdinimo, oro kondicionavimo ir šildymo oru būdas, taip pat sistemų konstrukcijos turi būti parinktos pagal pastato paskirtį ir eksploatacijos ypatumus taip, kad garantuotų norminį patalpų mikroklimatą ir oro švarumą normaliomis eksploatacijos ir lauko oro sąlygomis.

 • Patalpos turi būti vėdinamos ir šildomos taip, kad norminė oro kokybė būtų palaikoma taupiai naudojant energiją.

Skaičiuojant šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemas, reikia įvertinti šiuos veiksnius:

 • pastato padėtis (orientacija pasaulio šalių atžvilgiu, nuo vėjų apsaugotas ar ne ir t. t.);
 • pastato šiluminės, orinio sandarumo bei architektūros ir konstrukcijos ypatybės;
 • šilumos, drėgmės, teršalų išsiskyrimas patalpoje nuo įrenginių, žmonių ir kt.;
 • pastato konstrukcijų ir interjero medžiagos;
 • klimato sąlygos, lauko oro kokybė;
 • kiti aplinkos veiksniai ir specifiniai reikalavimai.

Tam, kad mikroklimatas būtų norminis, turi būti vartojamos atitinkamos statybinės konstrukcijos, sumažinta ir apribota vidinių ir išorinių veiksnių įtaka.

Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų našumas ir jų schemos turi būti tokios, kad:

 • patalpos oro temperatūra, santykinė drėgmė, jo judrumas ir teršalų koncentracija darbo zonoje neviršytų normomis nustatytų ribų;
 • oro kokybė kiekvienoje patalpoje būtų tokia, jog nekiltų pavojus sveikatai ir nesusidarytų nepalankios sanitarinės ir higienos sąlygos, gaisro ir sprogimo pavojus;
 • nemalonaus kvapo, kenksmingų ir pavojingų dujų ar kitų, minėtomis savybėmis pasižyminčių, medžiagų sklidimas patalpoje būtų apribotas;
 • nemalonaus kvapo arba kenksmingos ir pavojingos dujos ar kitos medžiagos nepatektų į gretimas ir kitas patalpas;
 • oras tekėtų, jei reikia, tik iš mažiau užterštos patalpos į labiau užterštą – priešingai neleistina;
 • nebūtų viršijama išmetamų į aplinką nemalonaus kvapo arba kenksmingų dujų ar kitų medžiagų didžiausia leidžiama koncentracija atmosferoje, skaičiuojant kartu su fonine koncentracija;
 • jų sukeliamas triukšmas ir virpesiai neviršytų higienos normomis leidžiamos reikšmės.

Pagrindiniai, dažnai naudojami apibrėžimai:

Vėdinimas – patalpų oro kokybės gerinimas ir jos palaikymas keičiant patalpų orą.

Natūralus vėdinimas – vėdinimas, sukeltas vėjo ir gravitacinių jėgų.

Mechaninis vėdinimas – vėdinimas, naudojant ventiliatorius.

Oro kondicionavimas – vėdinimas, kai patalpoje automatiškai palaikomi iš anksto numatyti meteorologiniai oro parametrai (temperatūra, santykinis oro drėgnumas, judrumas ir kt.).

Šildymas – teigiamos, aukštesnės už lauko temperatūros palaikymas patalpose arba jų atskirose darbo vietose.

Darbo zona – darbo aplinkos dalis, apimanti 2 m aukščio erdvę virš grindų arba laikino ar nuolatinio darbuotojų buvimo aikštelių.

Aptarnaujamoji zona – patalpų, kuriose žmonės būna nuolat, 2 m aukščio erdvė, kai žmonės stovi arba juda, ir 1,5 m aukščio, kai sėdi.

Masinio žmonių rinkimosi vieta – patalpa, kurioje renkasi daugiau kaip 50 žmonių.

Nuolatinio žmonių buvimo vieta – patalpa, kur žmogus būna be pertraukos ilgiau kaip dvi valandas.

Natūraliai nevėdinamos patalpos – tokios, kur nėra išorės atitvarose atveriamų langų ar kitokių angų, taip pat patalpų, kuriose galimas natūralus vėdinimas, dalis, nutolusi nuo išorės atitvarų toliau kaip per penkis patalpos aukščius.

Oro kondicionavimo klasės:

 • pirmoji – kai atitinka aukščiausius klimato sąlygų reikalavimus (oro parametrai turi būti palaikomi visos eksploatacijos metu);
 • antroji – kai nustatytos klimato sąlygos patalpose gali būti nepalaikomos iki 200 valandų per metus;
 • trečioji – kai nustatytos klimato sąlygos patalpose gali būti nepalaikomos iki 400 valandų per metus.

Švarus oras – oras, kuris užterštas mažiau nei leidžiama tiekiant jį į patalpą.